TOP Tên nhân vật Cấp độ
1 ÐQNinh 102
2 DarkRider 99
3 Hunganh 99
4 PeTD 99
5 PeNM 99
6 NhßPhß½ng 99
7 YoonaSNSD 99
8 TinhTuc 99
9 Yangbiili 99
10 TuyªnTâm 99